Translocation WildlifeVangen en verplaatsen van wilde dieren wordt ook in Nederland in bepaalde situaties gezien als een alternatief in plaats van afschot.

Maar dat blijkt lang niet in alle situaties een goede oplossing. En als het al wordt geprobeerd blijkt dat er vaak een ernstige aantasting ontstaat van het welzijn van het dier en dit ook een flinke impact heeft op de populatiesamenstelling en familieverbanden.

Translocatie naar een nieuwe habitat vergt ook kennis van de gevolgen voor de dieren als gevolg van nieuw en ander natuurlijk voedsel. Ook dat kan – bij met name herkauwers – tot fatale afloop leiden als de dieren niet goed worden voorbereid.

Maar ook bij kleinere dieren is verplaatsing naar een andere locatie veelal fataal voor de dieren. Op dit moment spelen in Nederland bijvoorbeeld discussies over het verplaatsen van bevers, wasberen (al dan niet na behandeling via het Trap Neuter Return) alsook overlast gevende steenmarters.

Bekijk je de situatie vanuit de ecologie en met kennis van de leefwijze van deze dieren dan blijkt verplaatsing veelal negatief uit te pakken voor het betreffende dier. Met fatale afloop en soms ernstig lijden voor het dier.

Wat daar de oorzaak van is, en of dit kan worden voorkomen. Daarover gaat de presentatie.


In certain situations, catching and moving (translocation) of wild animals is seen as an alternative in stead of culling.

But that is by no means a good solution in all situations. And if it is attempted, it happens that serious damage to the welfare of the animal can occurs and that this method also has a major impact on the population composition and family relationships.

Translocation to a new habitat also requires knowledge of the consequences for the animals as a result of new and different natural food. That too - in particular ruminants - can lead to a fatal outcome if the animals are not properly prepared.

But even with smaller animals, relocation to another location is often fatal for the animals. For example, there are currently discussions in the Netherlands about the relocation of beavers, raccoons (whether or not after treatment via the Trap Neuter Return) and nuisance-causing stone martens.

If you look at the situation from an ecologist point of view and with knowledge habits of these animals, relocation often turns out to be negative for the animal in question. With fatal outcome and sometimes causing severe suffering for the animal.

What the cause is, and whether this can be prevented. That is what the presentation is about.


While the removal of wildlife to a new location is often suggested as an alternative to culling, this approach can rarely be successfully applied.

Hoewel het vangen en verplaatsen van dieren in het wild naar een nieuwe locatie vaak wordt voorgesteld als alternatief voor afschot, kan deze aanpak zelden met succes worden toegepast.Professor Wouter van Hoven was degene die reeds in 2001 en 2002 veel ervaring heeft opgedaan in de succesvolle herpoplatie van het leeggeschoten Nationaal Park in Angola.

De 27 jaar durende burgeroorlog in Angola heeft de nationale parken en natuurpopulaties van dit prachtige land verwoest. In samenwerking met de Angolese regering planden we de terugkeer van veel lokaal uitgestorven soorten, waaronder olifanten. Alle dieren moesten worden overgevlogen, inclusief olifanten in familiegroepen en giraffen. We zullen deze operatie bespreken, hoe het was gepland en de wetenschappelijke ecologie erachter en waar het vandaag staat. Twee internationale prijzen werden toegekend aan prof. W van Hoven voor het leiden van dit programma.

The 27 year long civil war in Angola has devastated the national parks and wildlife populations of this beautiful country. In cooperation with the Angolan government we planned the return of many locally extinct species including elephant. All animals had to be airlifted, including elephant in family groups and giraffe. We will discuss this operation, how it was planned and the scientific ecology behind it and where it stands today. Two international awards were awarded to Prof. W van Hoven for spearheading this program.

The video on YouTube

In de presentatie wordt ook inzage gegeven in de ervaringen die door Zuid-Afrikaanse professionele ‘wildlife translocators’ zijn opgedaan.

In zuidelijk Africa is een gespecialiseerde beroepsgroep van mensen werkzaam die opgeleid zijn om wilde dieren efficiënt en zo stressloos mogelijk te vangen. En de dieren te verdoven en te verplaatsen. Daarbij ook aandacht voor de locatie en leefgebieden waar de dieren naar toe worden gebracht.

The presentation also provides insight into the experiences gained by South African professional wildlife translocators.

In South Africa we can find a specialized professional group of people who are trained to catch and relocate wild animals efficiently and as stress-free as possible. And to sedate and move the animals. Also paying attention to the location and habitats where the animals are brought to.

More info

Please contact us