Promoties en Presentaties

Promotions & Presentations

Dierziekten Wilde Fauna

Preventie en bestrijding

De steeds dichterbij komende Afrikaanse Zwijnenpest roept op om alert te blijven. Niet alleen bij gehouden varkens, maar zeker ook bij de in West-Europa aanwezig wilde zwijnen.

Hoe zorg je dat je als Veterinair, maar ook als Paraveterinair op de hoogte bent van draaiboeken en richtlijnen. Weet welke maatregelen jij moet nemen als er een besmetting wordt vastgesteld.

Wildlife Diseases

The ever-closer African Swine Fever is calling for us to stay alert. Not only with kept pigs, but certainly also with the wild boar populations, present in Western Europe.

How do you make sure that you are informed as a Veterinarian and as Para-veterinarian. What measures you should take if an infection is detected. What are the guidelines

Translocatie Wilde Fauna

Waarom en hoe

Gebieden waar te veel wilde hoefdieren verblijven en dreigen te verhongeren. Of de wens om een soort te herintroduceren. Wat moet je dan doen? Waar moet je als veterinair rekening mee houden.

Specialisten uit Afrika doen dit werk al lange tijd. Leer van hun ervaring


Translocation Wild Fauna

Areas where too many wild ungulates live and are likely to starve. Or the wish to reintroduce a species. What do you have to do then? What should you take into account as a veterinary.

Specialists from Africa have been doing this work for a long time. Learn from their experienceDierenwelzijn Wilde Fauna

Vaststellen wanneer dierenwelzijn in het geding is bij in het wild levende dieren


Je kunt het dier niet in de hand nemen om te zien of er aantasting is van welzijn. Wat is dierenwelzijn voor populaties eigenlijk? Dat is iets heel anders dan welzijn van een individueel gehouden dier.

Hoe kijkt de wetgever hier tegenaan. Hoe kijken specialisten en ecologen hier tegenaan.

Animal welfare Wild Fauna

Determine when animal welfare is at stake in wild animals

You cannot always take the animal by the hand to see if there is any impact to its well-being. What is animal welfare for populations anyway? That is something very different from the well-being of an individual domestic animal.

How does the legislator view this? How do specialists and ecologists view this?

Cursus / Presentaties 'Ecologie'

Voor dierenartsen en praktikanten bieden wij een korte cursus ‘ecologie’ aan. Wat zijn de belangrijkste zaken uit de ecologie waar je als dierenarts kennis van moet hebben als je als WildlifeVet aan het werk wilt.

U krijgt inzicht in begrippen als 'ecosysteem', 'habitat', 'biotoop', 'ecologisch evenwicht' en 'territorium'. Ook krijgt u inzicht wat wordt verstaan onder 'gunstige staat van instandhouding'.

Course / Presentations 'Ecology'

We offer a short "ecology" course for veterinarians and practitioners. What are the most important issues in ecology that you, as a veterinarian, should know about if you want to work as a WildlifeVet.

You gain insight into concepts such as 'ecosystems', 'habitats', 'biotopes', 'ecological balance' and 'territory'. Also insight into what is meant by 'favorable conservation status'.

Draagkracht

In ecologie alsook bij de beoordeling van zaken als dierenwelzijn en welzijn van populaties is kennis van de draagkracht essentiëel. Daarom bieden wij hierover een aparte presentatie aan.

Wat moet je verstaan onder draagkracht. En hoe beoordeel je de draagkracht van een gebied. Alleen ten opzichte van één soort? Of kijk je ook naar andere soorten die invloed hebben op het ecosysteem. Welke beoordelingsmethoden en systemen zijn er? En wat is de rol van klimaat, abiotiek alsook menselijke invloeden op de draagkracht.


Carrying Capacity

In ecology as well as in the assessment of issues such as animal welfare and welfare of populations, knowledge of the carrying capacity is essential. That is why we offer a separate presentation about this subject.

What is meant by carrying capacity. And how do you assess the capacity of an area. Only in relation to one species? Or are you also looking at other species that have an impact on the ecosystem. And what is the role of climate, abiotic elements as well as human influences on this carrying capacity.