'VETERINARY CARE OF WILDLIFE IN AFRICA'


PROVETThe focus areas of this 15 day course:

Wildlife management | Wildlife genetics and health | Disease control | Livestock and Wildlife

Game capture essentials | Embryo transplant in wildlife

Geplande trainingen/ Scheduled programs for 2021

We are experts in imparting hands-on wildlife conservation, management, and veterinary education. We are excited to invite you to experience our country in a program designed exclusively for professional veterinarians, veterinary technicians and veterinary nurses.

Information will follow soon


Het doel van dit programma is om dierenartsen in de gelegenheid te stellen kennis en ervaring op te doen met en deel te nemen aan natuurbeheer en gezondheidsinterventies bij wilde dieren. Dit vormt ook de basis voor het begrijpen van de verspreiding en het beheersen van dierziekten. Een extra doelstelling is om u gelegenheid te bieden in Afrika een andere kant van de diergeneeskunde mee te maken. Het opdoen van kennis en ervaring waarmee u uw professionele ontwikkeling kan verruimen.


The purpose of this program is to provide an opportunity for practicing veterinarians to learn about, experience and participate in wildlife management and health interventions in free roaming wildlife populations in Africa. This also forms the basis of understanding the spread and management of wildlife diseases. An additional objective is to provide an opportunity to learn and experience in Africa a different side of veterinary science that can broaden one’s outlook and support professional development.

Cursusinhoud

 • Neushoorns en natuurbescherming en de rol van diergeneeskunde
 • Olifantenbeheer en de rol van de dierenarts in populatiecontrole
 • Prioriteiten bij en de toepassing van klinische diergeneeskundige bij wilde dieren
 • Handhaving van de integriteit van de natuurgenetica
 • Beheer van wilde dierenpopulaties en met name de overbevolking van olifanten in het Kruger National Park
 • Beheer van de vegetatie-ecologie ten behoeve van dierenwelzijn wilde dieren in het Kruger National Park
 • De rol van dierenartsen bij het wildbeheer in Kruger
 • De rode lijn en enzootisch gebiedsbeheer
 • Ziekten bij vee en wilde dieren en zoönoses in de regio
 • Toegepaste wildlife parasitologie
 • Wildlife post mortem en necropsie procedures
 • De farmacologische werking van verschillende verdovingsmiddelen bij wilde dieren
 • Verschillende dartguns voor verschillende toepassingen en toepasselijke darts en toepassingsmechanismen
 • Lezingen, discussies, demonstraties en hands-on deelname aan daadwerkelijke game capture-activiteiten ten behoeve van verplaatsing, tagging, diagnostiek, vaccinatie en behandeling van ziekten of verwondingen bij in het wild levende dieren
 • Waarde voor Natuurbescherming van in-vitrofertilisatie en embryotransfers

Course Content

 • Rhinoceros and wildlife management/conservation and the role of veterinary science
 • Elephant management and the role of the veterinarian in population control
 • Priorities in and the handling of clinical wildlife veterinary cases
 • Maintaining wildlife genetics integrity and the functioning of the wildlife veterinary genetics laboratory
 • Managing the wildlife and particularly the overpopulation of elephant in Kruger National Park
 • Managing the vegetation ecology to the benefit of wildlife health in the Kruger National Park
 • The scope of running wildlife veterinary services in Kruger
 • The red line and enzootic area management
 • Diseases share by livestock and wildlife and zoonosis in the region
 • Applied wildlife parasitology
 • Wildlife post mortem and necropsy procedures
 • The pharmacological working of various capture drugs for wildlife
 • Different dartguns for different applications and applicable darts and propelling methods
 • Talks, discussions, demonstrations and hands-on participation in actual game capture operations for purposes of relocation, tagging, diagnostics, vaccination and disease or injury treatment
 • Wildlife conservation value of successful in vitro fertilisation and embryo transfers
Provider:

EcoLife Expeditions has been providing quality university-accredited wildlife education travel programs for over 20 years.


More info

Please visit the website of Ecolife South Africa

Credits and Participants:

The American Association of Veterinary State Boards RACE committee has reviewed and approved thit program as meeting the Standards adopted by the AAVSB. The program is also approved by the Australian Veterinary Nurses Counsel for CPA.

This program 1015-22747 is approved by the American Association of Veterinary State Boards (AAVSB) Registry of Approved Continuing Education (RACE) to offer a total of 31.00 CE Credits (31.00 max) being available to any one veterinarian: and/or 31.00 Veterinary Technician CE Credits (31.00 max).

This program is also well suited as a continuous education program for Veterinary Nurses, Veterinary Technicians and Veterinarians in other countries.